เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก Groups

เลือก Create Groups กรณีที่สร้างครั้งแรก หรือเลือกปุ่มสีเหลืองด้านล่างขวา

ใส่ข้อมูล

name groups:ชื่อกลุ่ม

group email address:emailของกลุ่ม

Access Level :ระดับการเข้าถึง (สามารถเลือกได้)

เมื่อเสร็จแล้วกด Create เป็นการสร้างกลุ่มเรียบร้อย

 

 

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี