เข้าหน้าเว็บเมล์ของ gmail
จากนั้นเลือกกด Settings

 

เลือกหัวข้อ forwarding and POP/IMAP
1. เลือก Enable POP for all mail
2. เลือก Enable IMAP

 

เปิดโปรแกรม Outlook
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อ Manual setup ตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อ POP or IMAP ตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

เลือกหัวข้อ Account Type : IMAP ตามรูปภาพ
จากนั้นกด Next

 

กรอกข้อมูลของอีเมล์
1. ใส่ชื่อเซิฟเวอร์ของ gmail
Incoming mail server : imap.gmail.com
Outgoing mail server : smtp.gmail.com

2. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว เลือก More Settings ..

 

เลือกหัวข้อ Outgoing Server
แล้วติ๊กตามรูปภาพ

 

จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Advanced
ให้ปรับ Port และ Type เป็น
Incoming : 993 , SSL
Outgoing : 465 , SSL

 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ระบบตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทั้งหมด
จะแสดงตามรูปภาพ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี