เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก Admin roles

เลือกการกำหนดสิทธิ ไดังดังนี้

1.เป็นการ create  ตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิที่นอกเหนือจากระบบกำหนดให้ ดังภาพ

2.เลือกสิทธิที่ต้องการกำหนดเช่น Group  Admin  ต้องการให้ email ใดเป็น Admin โดยกดเลือก Assing Admin

จากนั้นกรอกชื่อ email ที่มีอยู่ในระบบ และกด Confirm assignment

3.เป็นการระบุหน้าที่ขอบเขตให้แต่ละ Admin สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้

 

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี