[Google Workspace Admin]วิธีการสร้างสิทธิแบบเฉพาะ

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก Admin roles

เลือกการกำหนดสิทธิ ไดังดังนี้

1.เป็นการ create  ตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิที่นอกเหนือจากระบบกำหนดให้ ดังภาพ

2.เลือกสิทธิที่ต้องการกำหนดเช่น Group  Admin  ต้องการให้ email ใดเป็น Admin โดยกดเลือก Assing Admin

จากนั้นกรอกชื่อ email ที่มีอยู่ในระบบ และกด Confirm assignment

3.เป็นการระบุหน้าที่ขอบเขตให้แต่ละ Admin สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้

 

 

[Google Workspace Admin]วิธีการกำหนดสิทธิของ Admin

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือกหัวข้อ user หรือผู้ใช้งาน

เลือก email ที่ต้องการกำหนดสิทธิของ email นั้น

เลือก Admin roles and privileges เพื่อกำหนดสิทธิ

สามารถเลือกสิทธิได้ดังภาพโดยการเปิดสิทธิสามารถเลื่อไอคอนด้านขวามือเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย กด save มุมขวามือเป็นการบันทึกเสร็จเรียบร้อย

 

[Google Workspace Admin]audit log

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก report หรือรายงาน

ทางด้านซ้าย ในส่วนการตรวจสอบ ให้คลิกผู้ดูแลระบบหรือ Admin

จะปรากฎหน้า log ในการเก็บข้อมูลโดยสามารถเลือกหมวดที่ต้องการแสดงได้โดยเลือกไอคินมุมขวามือ

เลือกหัวข้อที่ต้องการแสดง และกด Apply

[Google Workspace Admin]วิธีการสร้างแจ้งเตือน

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก report หรือ รายงาน

เลือก Manage alerts ในแถบด้านซ้ายมือ

เปิดสวิตช์ในคอลัมน์สถานะทางขวาเพื่อรับการแจ้งเตือน หรือปิดเพื่อหยุดรับการแจ้งเตือน ในหมวดหมู่ที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือน

 

[Google Workspace Admin]วิธีการค้นหา Log

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก report หรือ รายงาน

ด้านซ้ายมือจะถือแถบเมนูด้านซ้ายเลือก Admin

คลิกเลือกคอลัมน์  ที่ด้านขวาบน แล้วเลือกคอลัมน์ที่ต้องการดูหรือซ่อน ดังนี้

 

โดยการเลือกข้อมูลที่จะแสดงใน Log สามารถเลือกได้ดังนี้

Event Name : การดำเนินการที่บันทึกไว้ เช่น การเพิกถอนคีย์ความปลอดภัยหรือการลบผู้ใช้

Event Description : รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ เช่น ชื่อผู้ใช้ที่ถูกลบ

Admin : ผู้ดูแลที่ดำเนินการนั้น ๆ

Date :วันและเวลาของกิจกรรม

IP Address : ที่อยู่ IP ของผู้ดูแลระบบ โดยที่อยู่นี้ตามปกติแล้วจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ดูแลระบบ แต่อาจเป็นที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือที่อยู่ VPN