Sent Limit นั้นมีผลมากที่จะส่งผลต่อการทำงานประสิทธิภาพของตัวระบบ Google Workspace และช่วยให้บัญชีของผู้ใช้งานนั้นปลอดภัยอยู่เสมอ จำนวนสูงสุดนี้ใช้จำกัดจำนวนข้อความที่ส่งต่อวันและจำนวนผู้รับต่อข้อความ ทางระบบของ Google Workspace มีการกำหนดไว้ดังนี้

ประเภทเกณฑ์จำกัด เกณฑ์จำกัด
ข้อความต่อวัน
ขีดจำกัดการส่งรายวัน*
2,000 (500 สำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)
ข้อความที่ส่งต่อโดยอัตโนมัติ
ข้อความที่ส่งต่อโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ในเกณฑ์จำกัดการส่งรายวัน
10,000
ตัวกรองอีเมลที่ส่งต่ออัตโนมัติ
ตัวกรองบัญชีที่ส่งต่ออีเมลโดยอัตโนมัติ
20
จำนวนผู้รับต่อข้อความ
ที่อยู่ในช่องถึง สำเนา สำเนาลับของอีเมลฉบับเดียว*
2,000 (ภายนอก 500 ราย)
จำนวนผู้รับต่อข้อความที่ส่งผ่าน SMTP (โดยผู้ใช้ POP หรือ IMAP) หรือ Gmail API
ที่อยู่ในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของอีเมลฉบับเดียว* ซึ่งรวมอีเมลที่ส่งโดยใช้ smtp-relay.gmail.com หรือ smtp.gmail.com*
100
จำนวนผู้รับทั้งหมดต่อวัน
ที่อยู่แต่ละรายการจะนับรวมในอีเมลที่ส่งทั้งหมด เช่น อีเมล 5 ฉบับที่ส่งไปยังที่อยู่จำนวน 10 รายการจะนับเป็นผู้รับจำนวน 50 คน*
10,000
จำนวนผู้รับภายนอกต่อวัน
ที่อยู่อีเมลภายนอกโดเมนหลักของคุณ รวมถึงชื่อแทนโดเมน และโดเมนสำรอง
3,000
จำนวนผู้รับที่ไม่ซ้ำกันต่อวัน
ที่อยู่แต่ละรายการจะถูกนับวันละครั้ง เช่น อีเมล 5 ฉบับที่ส่งไปยังที่อยู่ 10 รายการจะนับเป็นผู้รับจำนวน 10 คน*
3,000 (ภายนอก 2,000 รายและภายนอก 500 รายสำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)

 อ้างอิงข้อมุลจาก https://support.google.com

 

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

Technology Land ผู้จัดจำหน่าย Google Workspace

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี