device management หรือการตั้งค่าจัดการอุปกรณ์ สามารถตรวจสอบการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของระบบและองค์กรณ์ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังคู่มือต่อไปนี้

  • การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การบล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การเข้ารหัสอุปกรณ์
  • พื้นที่เก็บข้อมูลจากสื่อภายนอก
  • การติดตั้ง aplication ในอุปกรณ์เคลื่อนที่  เป็นต้น

โดยมีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่

เป็นการวิธีกการตรวจสอบการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและบริษัทระยะไกล และสามารถจัดแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยยกเว้น การปิดอุปกรณ์,การล้างอุปกรณ์เคลื่อนที่,การไม่มีอุปกรณ์อยู่ในระบบของผู้ดูแลระบบ เป็นต้น

การบล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่

เป็นการบล็อกอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ไม่สามารถใช้งานได้ปัจจุบันทาง Google Workspaceมีบริการของเฉาะของระบบ Android เท่านั้น ซึ่งสามารถป้องกันการเจาะเข้าระบบและมีการลงระบบให้สามารถอ่านอย่างเดียวเช่นกัน

การเข้ารหัสอุปกรณ์

ระบบจะสามารถเข้ารหัสบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ที่อนุญาตการเข้ารหัสได้ เท่านั้นแต่ต้อวเปิดใช้งานการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับองค์กรก่อน

พื้นที่เก็บข้อมูลจากสื่อภายนอก

การเก็บข้อมูลจากสื่อภายนอกนั้นสามารถเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานก็ได้ แต่พื้นที่เก็บข้อมูลจากสื่อภายนอกนั้นช่วยให้ผู้ใช้งานไม่สามาระเคลื่อนย้ายข้อมูลที่สำคัญขององค์กรจากแอพลิเคชั่นไปยังอุปกรณ์ได้

การติดตั้ง aplication ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากมีการติดตั้ง aplication ไม่ได้โหลดจาก play store สามารถติดตั้งได้แต่ต้องปิดการติดตั้ง aplication ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก่อนเท่านั้น

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี