Google Workspace Hybrid เป็นการใช้งาน 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกัน ทางเราจะคิดค่าบริการตามจำนวน user ของผู้ใช้งาน

เช่นบริษัทแห่งหนึ่ง ต้องการให้ผู้บริหารใช้งานระบบ Google Workspace 15 User และให้พนักงานทั่วไปใช้งานระบบ Gocloud 20 User

คิดราคาอย่างไร

ระบบ Google Workspace สำหรับDomain ใหม่ไม่เคยใช้งาน ระบบ Google มาก่อน   ราคา 1550/U/Y

ระบบ Gocloud ระบบของทางเทคโนโลยีแลนด์ 20 user ราคาประมาณ      6000/Y

รวม 1550 x 15 = 23250/Y + 6000/Y = 29250/Y

ประหยัดค่าใช้งานมากกว่าซื้อระบบ Goolge Workspace อย่างเดียวถึง  25000/Y

 

ใครเหมาะสมที่จะใช้ระบบ Hybird

ระบบ Google Workspace Hybrid เป็นระบบที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้งานค่อยข้างเยอะแต่อยากใช้งานทั้ง 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันเช่นแบ่งให้ผู้บริหารใช้งาน Google Workspace และพนักงงานทั่วไปที่ใช้งานพื้นที่ไม่มากใช้งานระบบ Gocloud ระบบเทคโนโลยีแลนด์ การใช้งานระบบ Hybrid นี้ยังข่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรต่อปีได้มากเลยทีเดียว

ความแตกต่างระห่าง Google Workspace กับ Google Workspace Hybrid

  • Goole Workspace เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน Gmail โดย server ที่ใช้งานเป็น server Goole cloudส่วน Google Workspace Hybrid นั้นเป็นการใช้งาน 2 ระบบ หรือ 2 Server ในการทำงาน เช่น Email ส่งเข้ามา จะเข้าระบบ Googleก่อนระบบขั้นสูงจะตรวจสอบหากไม่มี  Email ใน server Google Cloud อยู่ในระบบ จะส่งมาที่ระบบ Gocloud ระบบเทคโนโลยีแลนด์
  • ราคาที่แตกต่างกัน เช่น

1 Google Workspace 20 user ราคา 31000/Y

2 Goole Workspace Hybrid 20 user แบ่งเป็นระบบ Goole 10 Gocloud 10

-Google 10 ราคา 15500/Y
-Gocloud 10 ราคา 3900/Y

รวม ราคา Google workspace hybrid 19400/Y

ข้อกังวลเกี่ยวกับระบบ Hybrid เช่นการส่งข้ามระบบ

เนื่องจากระบบ Hybrid เป็นการตั้งค่าขั้นสูง ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในการให้บริการระบบ Email และความเชี่ยวชาญการตั้งค่า Server ให้สามารถส่งผ่านระบบภายในโดเมนเดียวกันได้ ซึ่งมีหลักการทำงานขาเข้าและขาออกดังนี้

การทำงานขาเข้า (Incoming)

Email ขาเข้าทั้งหมดจะถูกวิ่งเข้าที่ระบบ Google Workspace และเมื่อไม่พบ User นั้นใน Google Workspace จะถูกส่งต่อมายังระบบ Cloud Email ซึ่งจะมี Firewall ป้องกันอีกชั้นหนึ่งและ Algorithm ที่ทำให้การรับ Email ภายใน Domain แบบ Realtime

การทำงานขาออก (Outgoing)

Email ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ Cloud Email และหากพบว่า User ปลายทางอยู่ในระบบ Google Workspace ระบบจะส่ง Email ฉบับนั้นโดยใช้เทคนิค One IP Direction ทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วแบบ Realtime ส่วน Email ที่ส่งออกไปภายนอก Domain จะเป็น Multi IP Delivery

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Hybrid คืออะไร

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Googlwe Workspace Hybrid คือการประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร รวมไปถึงการได้ใช้ระบบ Email ที่ดีและมีความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบ email ซึ่งรองรับการใช้งานของ user ทั้งระบบ Google Workspace และระบบ Gocloud ของเทคโนโลยีแลนด์ ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีหน้า admin คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันที

สรุป

ระบบ Google workspace Hybrid เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์ให้มีค่าใช้จ่ายลดลงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ Google Workspace ไว้โดยทีคัดเลือก user ที่มีการใช้งานพื้นที่หรือการรับส่งข้อมูลน้อยมาใช้งานระบบ Gocloud ซึ่งทั้ง 2 ระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของ User ได้ และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Email Support ด้านปัญหาการใช้งานหรือการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสามารถแจ้งทางบริษัทเทคโนโลยีแลนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Google Workspace ที่ไหนดี?

google workspace hybrid คืออะไร ?

Google Workspace กำหนดราคาขายอย่างไร ?

Google Workspace คืออะไร

Gmail สำหรับ Google Workspace คืออะไร

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ Google Workspace  โดยทีม Support ไทย

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี