Group ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับบุคลนอกองค์กร เช่น ผู้ขาย,ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆภายนอกองค์กรซึ่ง Group จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและได้รับความนิยมอย่างมากในนกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Group

 

  • ใครสามารถสร้าง Group ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถสร้างกลุ่มให้กับทั้งองค์กรโดยใช้การควบคุมของ Groups ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  • สามารถเพิ่มสมาชิกที่อยู่นอกบัญชี Google Workspace เข้าร่วมกลุ่มได้หรือไม่

สามารถเพิ่มได้ เช่น Email สำรอง

  • กลุ่มจะปรากฏในหน้ารายชื่อติดต่อของผู้ใช้หรือไม่

กลุ่มจะปรากฏในรายชื่อติดต่อ ใต้รายชื่อติดต่อทั้งหมด หลังจากที่คุณส่งข้อความถึงกลุ่มนั้นแล้วเท่านั้น

  • Groups แตกต่างจากคุณลักษณะกลุ่มในรายชื่อติดต่ออย่างไร

กลุ่มรายชื่อติดต่อใน Google Contacts เป็นรายการที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้สามารถรวบรวมเพื่อสร้างรายชื่ออีเมลสำหรับใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

  • สามารถย้ายข้อมูลกลุ่มจากระบบอีเมลที่ใช้อยู่ได้ไหม

สามารถย้ายได้โดยใช้ Google Cloud Directory Sync เพื่อย้ายข่้อมูลกลุ่ม

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี