การคิดสิทธ์การใช้งาน license

เป็นการมอบสิทธิหรือการแต่งตั้งผู้มีสิทธิให้สามารถเข้าถึง email ของผู้อื่นในระบบได้โดยการมอบสิทธินั้นผู้กำหนดอาจะจะกำหนดให้สามารถอ่าน email หรือ ลบ,ส่ง email ในนามของเจ้าของได้ เช่น เจ้าผู้จัดการสามารถมอบสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานภายในองค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าบบุคคล

โดยการคิดสิทธิหรือการมอบสิทธิผู้ใช้งานผู้ที่เป็น Admin ดูแลระบบสามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้มีตัวเลือกนี้หรือไม่ ถ้าผู้ใช้อยู่ในองค์กรอื่น คุณต้องเปิดใช้การมอบสิทธิ์สำหรับแต่ละองค์กร เมื่อเปิดใช้การมอบสิทธิ์แล้ว ผู้ใช้ที่ต้องการมอบสิทธิ์เข้าถึงอีเมลจะต้องตั้งค่าการมอบสิทธิ์เข้าถึงอีเมลในบัญชี Gmail

 

ขั้นตอนการคิดสิทธิการใช้งาน license สามารถทำได้ดังนีี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี