Vault จะค้นหาไฟล์ใน Drive อย่างไร

ห้องนิรภัยจะค้นหาไฟล์ในไดรฟ์อย่างไร

ห้องนิรภัยจะสามารถค้นหาไดรฟ์ข้อมูล สำหรับไฟล์ทั้งหมด ที่ผู้ใช้ได้ระบุไว้ในรายการ การค้นหาของคุณ ที่เป็นเจ้าของและได้รับการแชร์ได้โดยตรง รวมถึงไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์กับผู้ใช้ ไม่ว่าผู้ใช้นั้นจะเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกไดร์ก็ตาม

ห้องนิรภัยสามารถค้นหาข้อมูล ได้ดังนี้

  1. ไฟล์ทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้ ที่แชร์ให้กับบุคคลที่ระบุในคำค้นหา
  2. ไดรฟ์ที่แชร์ในองค์กร แชร์โดยตรงกับผู้ใช้ที่ระบุในคำค้นหา
  3. ไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ แชร์โดยตรงกับผู้ใช้ที่ระบุในคำค้นหา
  4. ไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ภายนอก ซึ่งแชร์โดยตรงกับผู้ใช้ที่ระบุในคำค้นหา โดยห้องนิรภัยจะค้นหาไดรฟ์ที่แชร์ ที่เป็นบุคคลภายนอก ที่แชร์ภายในองค์กรไม่ได้ ถึงแม้จะมีไฟล์ที่แชร์โดยตรงกับผู้ใช้ร่วมด้วยก็ตาม

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์