การเพิ่ม User

การเพิ่ม  User คือ การเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบหรืออย่างที่เข้าใจกันทั่วไปคือการเพิ่ม Email ในองค์กรเพื่อใช้งานในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอาจจะเพิ่มในกรณี เช่น มีพนักงานเข้ามาใหม่ หรือต้องการสร้าง Account ไว้เป็น Email กลางในการติดต่อ เป็นต้น

โดยการทำงานทั่วไปนั้นผู้ที่สามารถเพิ่ม User คือ Admin เท่านั้นโดยการเพิ่ม User ของ Google Workspace จะต้องมี Account ที่เป็น admin สามารถเข้ามา Manage user Domain ของแต่ละ Domain ได้ซึ่งแต่ละ Domain จะมีจำนวน Account ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ Packed  ของแต่ละ Domain ที่ซื้อไว้กับผู้ดูแล

 

ขั้นตอนการเพิ่ม User  ในระบบ Google Workspace สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี