การลบ User

การลบ User  คือ การลบ Account หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากระบบ Domain ซึ่งการลบ Account หรือ User ออกนั้นอาจจะเป็นเพราะต้องการเพิ่ม User ใหม่เข้ามาแทนในกรณีที่ผู้ใช่งานลาออกจากองค์กรหรือการนำพื้นที่ของ Account เก่ามาเพิ่มให้กับ Account ที่ยังใช้งานอยู่ในระบบปัจจุบัน

การลบ User นั้นผู้ที่สามารถดำเนินการลบได้คือ Admin หรือผู้ดูแลเท่านั้น โดยการลบ Account ของ Google Workspace ผู้ที่สามารถลบได้จะต้องมี Account ที่เป็น Admin สามารถเข้ามา Manage user Domain ของแต่ละ Domain ได้โดยการลบของระบบ Google Workspace จะไม่ลบ Account นั้นออกจากระบบทันที Account ที่ถูกลบจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ Recently deleted ก่อน 20 วันเพื่อให้ผู้ใช่งานสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ในกรณีที่อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญหรือดำเนินการลบผิดเป็นต้น

 

ขั้นตอนการลบ User  ในระบบ Google Workspace สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี