[Google Workspace Admin]audit log

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก report หรือรายงาน

ทางด้านซ้าย ในส่วนการตรวจสอบ ให้คลิกผู้ดูแลระบบหรือ Admin

จะปรากฎหน้า log ในการเก็บข้อมูลโดยสามารถเลือกหมวดที่ต้องการแสดงได้โดยเลือกไอคินมุมขวามือ

เลือกหัวข้อที่ต้องการแสดง และกด Apply

Audit log

Audit Log เป็นการบันทึกการตรวจสอบเข้าสู่ระบบโดยการเข้าสู่ระบบของ Google จะเก็บบันทึกการ Login โดยนำค่าทั้งหมดจากการ Login เช่น  Username,Password,Browser ตรวจสอบก่อนถ้ามีการใส่ค่าถูกค้องจะ Login สำเร็จหากมีการใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องจะ Login ไม่สำเร็จ แต่หากมีการพยายาม Log in ซ้ำๆอย่างน่าสงสัยระบบอาจมีการระงับผู้ใช้งานหรือมีการส่ง alert ไปยังผู้ใช้งาน

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ Audit Log สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม