[Google Workspace Admin]วิธีการสร้างแจ้งเตือน

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือก report หรือ รายงาน

เลือก Manage alerts ในแถบด้านซ้ายมือ

เปิดสวิตช์ในคอลัมน์สถานะทางขวาเพื่อรับการแจ้งเตือน หรือปิดเพื่อหยุดรับการแจ้งเตือน ในหมวดหมู่ที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือน