Hangout Chat หรือ  Platformในการรับส่งข้อความซึ่งเอื้ออำนวยมากในการทำงานของบุคคลในองค์กรหรือการประสานงานภายนอกซึ่งห้องแชทเป็นการทำงาน Online ผ่านระบบ Internet มีคำสั่งชุดคำถามเพื่อความคล่องตัวในการทำงานตอนนี้มีภาษารองรับถึง 28 ภาษา และแต่ละห้องแชทสามารถรองรับสมาชิกได้ถึง 8,000 คน

วิธีการเข้าใช้งาน ดังนี้

1.เข้าสู่ระบบ Gsuite

2.เลือกที่ Google App

3.เลือก Chat

4.เมื่อเข้ามาแล้วสามารถค้นหาผู้สนทนาหรือเพิ่มห้องสนทนาที่ด้านซ้าย

5.โดยสามารถเลือกได้ดังนี้

  • ข้อความกลุ่ม
  • ส่งข้อความถึงบ็อต
  • สร้างห้องแชท

เข้าห้องแชท

6.โดยระบบยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนหรือระบบการ online ได้

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี